Σύστημα Καταχώρησης Εντύπων COVID-19
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Φάση 5: Περίοδος 01/07/2020-31/07/2020

Έντυπο ΕΕΑ.7 Υποβολή Στοιχείων Νέων Εργοδοτουμένων

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΕΝ ΣΑΣ ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΕΑ.3,ΕΕΑ.9, ΕΕΑ.10, ΕΕΑ.11, ΕΕΑ.13.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρούσα δήλωση συμπληρώνεται από επιχειρήσεις οι οποίοι επιθυμούν να δηλώσουν τους εργοδοτουμένους τους οι οποίοι έχουν προσληφθεί τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο του 2020 για να είναι δικαιούχοι των επιδομάτων των Ειδικών Σχεδίων και για τους οποίους δεν έχουν καταχωρηθεί οι ασφαλιστέες αποδοχές τους στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το παρόν έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί πριν από τη συμπλήρωση οποιασδήποτε αίτησης για τα Ειδικά Σχέδια, εφόσον δεν έχει ήδη καταχωρηθεί και επιβεβαιωθεί για τον κάθε εργοδοτούμενο.

Σημειώνεται ότι οι εργοδοτούμενοι που δηλώνονται στην παρούσα αίτηση χρειάζεται να δηλωθούν και σε οποιαδήποτε αίτηση, την οποία οφείλουν να υποβάλουν για παροχή οποιουδήποτε Ειδικού Επιδόματος.

Ο μισθός ο οποίος θα δηλωθεί αφορά τον μηνιαίο μισθό πρόσληψης και όχι το ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο. Δηλώνεται ο μηνιαίος μισθός και όχι το υπόλοιπο του μισθού που θα καταβληθεί στον εργοδοτούμενο, αφού αφαιρεθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.


ΜΕΡΟΣ Ι
Στοιχεία Εργοδότη
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
AME*
/ /
Διεύθυνση Εργασίας

ΜΕΡΟΣ IΙ

Εισαγωγή Εργοδοτούμενων από Αρχείο Excel.
Καταχώρηση Εργοδοτούμενων

  1. Για εισαγωγή εργοδοτούμενων απο αρχείο Excel, θα πρέπει πρώτα να κατεβάσετε το template αρχείο και να το συμπληρώσετε με τις πληροφορίες των υπαλλήλων σας. Μετά την συμπλήρωση και έλεγχο του αρχείου Excel, προχωρείστε στο σημείο 2 παρακάτω και ανεβάστε το αρχείο για επεξεργασία.
    Κατεβάστε το template αρχείο Excel που πρέπει να συμπληρωθεί.
  2. Επιλογή Αρχείου

Επώνυμο Όνομα Ημερομηνία Γέννησης Αρ. Κινητού Τηλεφώνου Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αριθμός [ Δελτίου Ταυτότητας / Εγγραφής Αλλοδαπού / Ευρωπαϊκής Εγγραφής / Διαβατηρίου ] Ημερομηνία έναρξης εργοδότησης Μηνιαίος Μισθός Πρόσληψης
   
Η παρούσα δήλωση συμπληρώνεται για να καταστεί δυνατή η καταβολή των Ειδικών Επιδομάτων των εργοδοτουμένων που έχετε δηλώσει στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ για τους οποίους δηλώνετε ότι έχουν εργοδοτηθεί από εσάς.

Προτού συμπληρωθεί το παρόν έντυπο, υποχρεούστε να προβείτε σε εγγραφή των εργοδοτουμένων σας στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία και να λάβουν Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε περίπτωση κατά την οποία δεν κατέχουν.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσής μου, γνωρίζω ότι είμαι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης μου υπόκειμαι σε χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή σε φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί. Εξουσιοδοτώ το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή μου κριθεί ότι είναι απαραίτητα και σχετικά με το σκοπό της συλλογής τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ενημέρωση που γίνεται με βάση το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και δηλώνονται από εμένα την ιδία/τον ίδιο, θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 όπως ισχύει, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς εξέτασης της παρούσας αίτησής μου. Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι το αρμόδιο προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα αρχεία που τηρεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορούν να ανακοινώνονται ή να μεταδίδονται μεταξύ των εμπλεκόμενων κυβερνητικών υπηρεσιών. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επίσης, πληροφορούμαι ότι, μεταξύ άλλων, έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 18 και 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για τα οποία μπορώ να απευθυνθώ στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

Υπογράφων
12/08/2020
  Συμφωνώ με τα πιο πάνω
 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Καλύτερη απεικόνιση με 1024x768 μέγεθος οθόνης και
Internet Explorer 11+, Firefox 3+, Opera 8+, Safari, Google Chrome
System Version: 2.01 DB:176
System Uptime: 05/08/2020 17:36
Hostname: dcykawpr01.sisweb3