Σύστημα Καταχώρησης Εντύπων COVID-19
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Φάση 5: Περίοδος 01/07/2020-31/07/2020

EEA.9- ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΝΟΜΙΚΟΥ Ή ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΝΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙ

Στοιχεία Εργοδότη

Επιτρέπονται μόνο Ξενοδοχειακές μονάδες και Τουριστικά καταλύματα που ανήκουν στις οικονομικές δραστηριότητες 5510,5520,5590

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
AME*
/ /
 
 

Προσοχή: Η περίοδος που μπορεί να δηλωθεί στην αίτηση πρέπει να εμπίπτει στο χρονικό διάστημα από 01/07/2020 μέχρι 31/07/2020.

Μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις για διαφορετικές περιόδους εντός του χρονικού διαστήματος από 01/07/2020 μέχρι 31/07/2020 (ΕΕΑ.9 αν έχουν επαναδραστηριοποιηθεί ή ΕΕΑ.14 αν δεν έχουν δραστηριοποιηθεί ανάλογα με την περίπτωση)

Προσοχή: Για να καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στην επιχείρηση χρειάζεται οπωσδήποτε η κάθε επιχείρηση να συμπληρώσει τα στοιχεία του ΙΒΑΝ στο ΈΝΤΥΠΟ ΕΕΑ.12 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το επίδομα. Η δήλωση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.coronavirus.mlsi.gov.cy

Κατάλογος εργοδοτουμένων (90%) για τους οποίους ζητείται η καταβολή του ειδικού ανεργιακού επιδόματος κατά την περίοδο συμμετοχής της επιχείρησης στο υπό αναφορά Ειδικό Σχέδιο.

Να μην περιληφθούν οι διευθυντές μέτοχοι, συνέταιροι που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικοί διευθυντές, διευθυντικά στελέχη εφόσον εμπίπτουν στο 10% των προσώπων που δεν θα λάβουν το ειδικό ανεργιακό επίδομα.

Εισαγωγή Εργοδοτούμενων από Αρχείο Excel.
Καταχώρηση Εργοδοτούμενων

  1. Για εισαγωγή εργοδοτούμενων απο αρχείο Excel, θα πρέπει πρώτα να κατεβάσετε το template αρχείο και να το συμπληρώσετε με τις πληροφορίες των υπαλλήλων σας. Μετά την συμπλήρωση και έλεγχο του αρχείου Excel, προχωρείστε στο σημείο 2 παρακάτω και ανεβάστε το αρχείο για επεξεργασία.
    Κατεβάστε το template αρχείο Excel που πρέπει να συμπληρωθεί.
  2. Επιλογή Αρχείου

Επώνυμο* Όνομα* Ημερομηνία Γέννησης* Αρ. Κινητού Τηλεφώνου* Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων* Αριθμός [ Δελτίου Ταυτότητας / Εγγραφής Αλλοδαπού / Ευρωπαϊκής Εγγραφής / Διαβατηρίου ]* Ημερομηνία έναρξης εργοδότησης* Περίοδος Συμμετοχής στο Ειδικό Σχέδιο
(Από)*
Περίοδος Συμμετοχής στο Ειδικό Σχέδιο
(Μέχρι)*
       

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που εμφαίνονται πιο κάτω και όλες οι πληροφορίες που είναι καταχωρημένες στο έντυπο αυτό είναι αληθείς

Έχει επαναδραστηριοποιηθεί η Επιχείρηση:
Εμπίπτω στις επιχειρήσεις που δύνανται να συμμετάσχουν στο Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων και η επιχείρηση μου έχει επαναδραστηριοποιηθεί και υφίσταται μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 40%, όπως υπολογίζεται στη σχετική Απόφαση του Ειδικού Σχεδίου Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων.
Έχω επισυνάψει έκθεση του Εγκεκριμένου Λογιστή

1. Όροι και προϋποθέσεις για ένταξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στο Ειδικό Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων:

(α) Οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα δύναται να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, εφόσον δεν έχει επαναδραστηριοποιηθεί ή έχει ή προβλέπει μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης πέραν του 40% για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που περιήλθε η επιχείρηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν λειτουργούσε κατά το προηγούμενο έτος, τότε η σύγκριση θα γίνει με την περίοδο που προηγείται της 1ης Ιουλίου 2020, μη λαμβανομένης υπ’ όψη οποιασδήποτε μείωσης του κύκλου εργασιών για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και 30 Ιουνίου 2020.

(β) Για όσες επιχειρήσεις θα επαναδραστηριοποιηθούν εντός του χρονικού διαστήματος 1/7/2020 μέχρι 31/7/2020, να υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.9 που επισυνάπτεται ως Παράρτημα I στην σχετική Απόφαση και αναρτάται στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.coronavirus.mlsi.gov.cy) από πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι την 31η Ιουλίου 2020.

(γ) Για όσες επιχειρήσεις δεν θα επαναδραστηριοποιηθούν εντός του χρονικού διαστήματος 1/7/2020 μέχρι 31/7/2020, να υποβληθεί η σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Έντυπο ΕΕΑ.14 που επισυνάπτεται ως Παράρτημα IΙ στην σχετική Απόφαση και αναρτάται στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.coronavirus.mlsi.gov.cy) από πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι την 31η Ιουλίου 2020.

(δ) Εάν μια επιχείρηση κατά την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020 για κάποιο χρονικό διάστημα θα παραμείνει και ανοικτή και κλειστή, τότε θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστές αιτήσεις (ΕΕΑ.9 και ΕΕΑ.14) για κάθε περίοδο, ανάλογα με την περίπτωση.

(ε) Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στο Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.

(στ) Βασική υποχρέωση των ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων που συμμετέχουν στο Ειδικό Σχέδιο είναι να παρέχουν ελκυστικές προσφορές για προσέλκυση εσωτερικού τουρισμού, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού. Η υποχρέωση αυτή θα εξετάζεται από το αρμόδιο Υφυπουργείο Τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Σχεδίου, ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής των Ειδικών Ανεργιακών Επιδομάτων.

(ζ) Σε επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν και θα ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, θα καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στο 90% των εργοδοτουμένων τους για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020, νοουμένου ότι υποβάλουν την αίτηση ΕΕΑ.9. Στο εναπομείναν 10% περιλαμβάνονται οι διευθυντές μέτοχοι, συνέταιροι που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν στο 90% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

(η) Σε επιχειρήσεις που δεν θα επαναλειτουργήσουν, θα καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στο 80% των εργοδοτουμένων τους, νοουμένου ότι υποβάλουν την αίτηση ΕΕΑ.14. Στο εναπομείναν 20% περιλαμβάνονται οι διευθυντές μέτοχοι, συνέταιροι που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων που εμπίπτουν στο 80% του συνόλου των εργοδοτουμένων, το αποτέλεσμα της μαθηματικής πράξης στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

(θ) Η επιχείρηση χρειάζεται να υποβάλει μαζί με την υποβολή της αίτησης (Έντυπο ΕΕΑ.9 ή ΕΕΑ.14 ανάλογα με την περίπτωση) κατάλογο των εργοδοτουμένων για τους οποίους ζητείται η καταβολή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για την περίοδο ισχύος του παρόντος Σχεδίου.

(ι) Για την περίοδο για την οποία θα καταβληθεί το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για καταβολή του υπόλοιπου του μισθού στους εργοδοτουμένους του που έλαβαν το εν λόγω επίδομα, εφόσον δεν εργάζονται στην επιχείρηση.

(ια) Για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να απασχολεί προσωπικό στην επιχείρηση, εφόσον έχει επαναδραστηριοποιηθεί, για το οποίο θα λαμβάνει Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, καταβάλλοντας στο εν λόγω προσωπικό τη διαφορά του μισθού του από το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ή με διαφοροποίηση της πιο πάνω διαφοράς, ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης.

(ιβ) Περαιτέρω, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στα ταμεία τα οποία διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων τις οφειλόμενες εισφορές που αναλογούν στο επιπρόσθετο ποσό που θα καταβληθεί από τον εργοδότη στους απασχολούμενους εργοδοτούμενους.

(ιγ) Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος σε επιχειρήσεις θα θεωρείται ως περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης.

(ιδ) Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων μόνο μετά από υπεύθυνη δήλωση / εξουσιοδότηση προσώπου που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με το σχετικό Νόμο, με την οποία:

i. Θα βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί είναι αληθή και θα γίνεται αποδοχή των συνεπειών του Νόμου για ψευδή δήλωση, επί χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί σε περίπτωση καταδίκης για παροχή ψευδών στοιχείων.

ii. Θα παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή κριθεί ότι είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και την παροχή του επιδόματος.

iii. Θα παρέχεται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς εφαρμογής της σχετικής Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

(ιε) Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, μόνο εφόσον πληροί τα ακόλουθα:

Για επιχείρηση που δραστηριοποιείται, να υποβάλει το έντυπο ΕΕΑ.9 καθώς και Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή (Υπόδειγμα Έκθεσης βρίσκεται στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.coronavirus.mlsi.gov.cy)

i. η οποία να υποστηρίζει τη μείωση του κύκλου εργασιών (πέραν του 40%) της επιχείρησης που θα συμμετέχει στο Ειδικό Σχέδιο και

ii. στην οποία θα αναφέρεται ρητά η περίοδος κατά την οποία η επιχείρηση λειτουργούσε ή όχι.

Για επιχείρηση που δεν δραστηριοποιείται, να υποβάλει το έντυπο ΕΕΑ.14

Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση ΕΕΑ.9 ή ΕΕΑ.14 ανάλογα με την περίπτωση για την περίοδο που δραστηριοποιείται και για περίοδο που δεν δραστηριοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από 1/7/2020 μέχρι 31/7/2020 και να υποβάλει ηλεκτρονικά την Έκθεση

Η Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή που πρέπει να υποβληθεί μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση ΕΕΑ.9 για συμμετοχή στο παρόν Ειδικό Σχέδιο μπορεί να υπογράφεται και από Εγκεκριμένο Λογιστή που εργοδοτείται ή συνεργάζεται με την επιχείρηση.

2. Όροι και προϋποθέσεις και τρόπος υπολογισμού για την παροχή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος για τους εργοδοτουμένους:

(α) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται στην Επιχείρηση για εργοδοτούμενους της επιχείρησης που εντάσσεται στο Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, ως ακολούθως:

i. Για επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν, στο 90% του συνολικού αριθμού των εργοδοτουμένων της επιχείρησης.

ii. Για επιχειρήσεις που δεν θα επαναδραστηριοποιηθούν, στο 80% του συνολικού αριθμού της επιχείρησης.

(β) Στους διευθυντές μετόχους, συνεταίρους που κατέχουν πέραν του 20% των μετοχών, γενικούς διευθυντές και διευθυντικά στελέχη δεν δύναται να καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα, εφόσον εμπίπτουν στο εναπομείναν είτε 10%, είτε 20%, ανάλογα με την περίπτωση, των εργοδοτουμένων της επιχείρησης για το οποίο δεν καταβάλλεται το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα.

(γ) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που καταβάλλεται σε δικαιούχους υπολογίζεται όπως παρουσιάζεται στα σημεία (i) μέχρι (iv) πιο κάτω και καταβάλλεται στην επιχείρηση ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα το μεγαλύτερο ποσό:

i. Για μισθωτά πρόσωπα, για τα οποία πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, στο 60% της αξίας των ασφαλιστικών μονάδων, σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο.

ii. Για μισθωτά πρόσωπα με βάση τον μισθό Ιανουαρίου 2020 και για οποιεσδήποτε προσλήψεις εργαζομένων έλαβαν χώρα μεταγενέστερα, με βάση τον μισθό του Φεβρουαρίου 2020, είτε με βάση τον μισθό που θα δηλωθεί στην αίτηση ΕΕΑ.7 όπως εμφαίνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της σχετικής Απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης του εν λόγω εργαζομένου θα τον δηλώσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα λάβει Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην περίπτωση που δεν κατέχει ήδη. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία για τον μισθό Ιανουαρίου 2020, είτε Φεβρουαρίου 2020 τότε λαμβάνεται υπ’ όψη ο μισθός για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός των τελευταίων εννέα (9) μηνών στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον ίδιο εργοδότη.

Σε περίπτωση που κατά τον μήνα Ιανουάριο 2020 ή Φεβρουάριο 2020, οποιοσδήποτε αιτητής βρισκόταν σε άδεια μητρότητας, είτε σε άδεια πατρότητας, είτε σε άδεια ασθενείας, είτε λάμβανε επίδομα σωματικής βλάβης, τότε, για τον υπολογισμό του Ειδικού Επιδόματος λαμβάνεται υπ’ όψη ο τελευταίος μη μηδενικός μισθός ή ο τελευταίος μη μηδενικός μισθός εντός περιόδου των προηγούμενων εννέα (9) μηνών.

Οι οποιεσδήποτε νέες προσλήψεις πρέπει να γίνονται κατά προτεραιότητα από τους ξενοδοχοϋπάλληλους που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και οι οποίοι έχουν εξαντλήσει το ανεργιακό τους επίδομα το 2020.

iii. Το ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός (1) μηνός μη περιλαμβανομένης της Κυριακής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214 ή να είναι μικρότερο από €360.

iv. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα που θα καταβληθεί σε πρόσωπα που βρίσκονταν σε Σχέδια προσωρινής αναστολής εργασιών επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας, εάν δεν δηλωθεί μισθός, θα υπολογίζεται στη βάση του μισθού του Οκτωβρίου 2019, όταν άρχισε η περίοδος αναστολής, αντί του Ιανουαρίου 2020 που προβλέπεται στη σχετική Απόφαση.

(δ) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα καταβάλλεται στην επιχείρηση εφόσον υποβληθεί από την επιχείρηση διαδικτυακά η δήλωση ΕΕΑ.12 «ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που αφορά τη δήλωση για τα στοιχεία του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το σύνολο των επιδομάτων με σχετικό αναλυτικό κατάλογο για κάθε εργοδοτούμενο. Η επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά σε όσους δεν εργάστηκαν καθώς και σε όσους εργάστηκαν μαζί με το υπόλοιπο του μισθού.

(ε) Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα δεν παρέχεται για καμία περίοδο για την οποία ο εργοδοτούμενος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας, θεσμοθετημένη σύνταξη ή οποιοδήποτε Ειδικό Επίδομα από τα υπόλοιπα Ειδικά Σχέδια που υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τον Ιούλιο 2020.

3. Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών που έχει την έννοια είτε σχέσης μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, είτε συνδεδεμένων εταιρειών, δηλαδή με κοινό κύριο μέτοχο, ο οποίος κατέχει πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών του που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν την ίδια οικονομική δραστηριότητα, θα δύνανται να θεωρούνται ως μία υποβληθείσα αίτηση, ανάλογα με το αν είναι δραστηριοποιημένες ή όχι, για συμμετοχή στο παρόν Ειδικό Σχέδιο, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση και δοθεί σχετική έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε αυτή την περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Σχεδίου θα εφαρμόζονται ως να αφορούσαν μία επιχείρηση.

4. Κάθε επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων, οφείλει να διατηρεί για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών από την υποβολή της αίτησης κάθε σχετικό αρχείο, παραστατικό ή και αποδεικτικό στοιχείο για όλους τους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες περιέχονταν στις σχετικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε στοιχεία ήθελε ζητηθούν σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο Λειτουργό.

5. Επιχείρηση που κατέχει για ένα Νομικό Πρόσωπο πέραν του ενός Αριθμού Μητρώου Εργοδότη στο Μητρώο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που υποβάλλει για διαφορετικούς Αριθμούς Μητρώου Εργοδότη, θα θεωρούνται όλες οι αιτήσεις ως μία υποβληθείσα αίτηση της επιχείρησης, ανάλογα με το αν είναι δραστηριοποιημένες ή όχι, και οι όροι και οι προϋποθέσεις των πιο πάνω Σχεδίων θα εφαρμόζονται ως να είχαν ένα αριθμό μητρώου Εργοδότη.

Νοείται ότι θα πρέπει να υποβληθεί η Έκθεση του Εγκεκριμένου Λογιστή συγκεντρωτικά για το Νομικό Πρόσωπο.

6. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εκ των υστέρων προκύπτει ότι είτε το πρόσωπο αυτό δεν ήταν δικαιούχο είτε ότι δεν οφειλόταν ολόκληρο ή μέρος του ποσού οποιουδήποτε επιδόματος ή παροχής που παρέχεται δυνάμει των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτών, θεωρείται ως χρέος του προσώπου αυτού στη Δημοκρατία και δύναται να συμψηφιστεί με οποιαδήποτε μελλοντική παροχή που παρέχεται είτε δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου είτε με οποιοδήποτε ποσό είναι καταβλητέο προς το πρόσωπο αυτό είτε να διεκδικηθεί ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία. Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν και για κάθε πρόσωπο το οποίο έχει επιτύχει διά ψευδών παραστάσεων τη χορήγηση οποιασδήποτε πληρωμής που έχει διενεργηθεί δυνάμει των περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμων του 2020 και των Αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτών.

Νοείται ότι η έννοια «πρόσωπο» περιλαμβάνει και την επιχείρηση.

7. Του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος μπορούν να επωφεληθούν και δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος οι οποίοι εργάζονται ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις που δύνανται να ενταχθούν στο Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων. Το Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα το οποίο θα καταβληθεί στην επιχείρηση για τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς υπολογισμού του εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για την περίοδο καταβολής του.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσής μου, γνωρίζω ότι είμαι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης μου υπόκειμαι σε χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή σε φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί.

Εξουσιοδοτώ το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή μου κριθεί ότι είναι απαραίτητα και σχετικά με το σκοπό της συλλογής τους.

Εγώ ο/η πιο κάτω, υποβάλλοντας την παρούσα αίτηση ρητά δηλώνω ότι:

  1. Δίδω την παρούσα εξουσιοδότηση στα πλαίσια της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο Αναστολής Εργασιών.
  2. Βεβαιώνω ότι πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο Αναστολής Εργασιών και ότι είμαι ο κατά νόμο υπεύθυνος για την υποβολή των πιο πάνω στοιχείων.
  3. Αντιλαμβάνομαι ότι, οι πιο πάνω πληροφορίες που με αφορούν και η πιο πάνω ενημέρωση προς το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι απολύτως απαραίτητη, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η εξέταση της αίτησής μου.
  4. Σε περίπτωση ανάκλησης της εξουσιοδότησης αυτής, υποχρεώνομαι να ενημερώσω αμέσως τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ενημέρωση που γίνεται με βάση το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και δηλώνονται από εμένα την ιδία/τον ίδιο, θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 όπως ισχύει, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς εξέτασης της παρούσας αίτησής μου. Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι το αρμόδιο προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα αρχεία που τηρεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορούν να ανακοινώνονται ή να μεταδίδονται μεταξύ των εμπλεκόμενων κυβερνητικών υπηρεσιών. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επίσης, πληροφορούμαι ότι, μεταξύ άλλων, έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 18 και 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για τα οποία μπορώ να απευθυνθώ στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

Υπογράφων
12/08/2020
  Συμφωνώ με τα πιο πάνω

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Καλύτερη απεικόνιση με 1024x768 μέγεθος οθόνης και
Internet Explorer 11+, Firefox 3+, Opera 8+, Safari, Google Chrome
System Version: 2.01 DB:176
System Uptime: 05/08/2020 17:36
Hostname: dcykawpr01.sisweb3