Σύστημα Καταχώρησης Εντύπων COVID-19
Σύστημα Καταχώρησης Εντύπων COVID-19
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Φάση 20: Περίοδος 01/10/2021-31/10/2021

EEA.12 ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ IBAN

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρούσα δήλωση συμπληρώνεται ΜΟΝΟ από επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) και από πρόσωπο που δεσμεύει την επιχείρηση σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
AME*
/ /
Για Εργοδότες Φυσικά Πρόσωπα
Για Νομικά Πρόσωπα
Καταχωρείστε αριθμούς μόνο, χωρίς τα προθήματα ΗΕ,Σ,ΕΕ κτλ
 
Αρ. Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού (ARC)
ΔΕΝ ΕΧΩ ARC
Σε περίπτωση που δεν είστε κάτοχος Κυπριακής Ταυτότητας, καταχωρείστε αριθμό διαβατηρίου ή ξένης ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο αριθμό έχετε χρησιμοποιήσει για ταυτοποίηση στην τράπεζα στην οποία ανήκει ο λογαριασμός που θα καθορίσετε.
«Μονογονεϊκή οικογένεια» σημαίνει την οικογένεια, στην οποία ένας γονέας χωρίς σύζυγο/συμβίο οποιουδήποτε φύλου, ζει με ένα τουλάχιστο εξαρτώμενο τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάμο είτε εκτός γάμου και που διαβιεί μόνος λόγω του ότι είναι άγαμος γονέας, χήρος, διαζευγμένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο ή την οικογένεια στην οποία ένας έγγαμος γονέας ζει μόνος του με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, διότι ο άλλος γονέας εκτίει ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και άνω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τυχόν πληρωμή θα καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό σας ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει το όνομά σας. (το όνομα της εταιρείας εάν ο ΑΜΕ ανήκει σε εταιρεία ή το όνομα του φυσικού προσώπου εάν ο ΑΜΕ ανήκει σε φυσικό πρόσωπο) Παρακαλώ συμπληρώστε τα πιο κάτω
CY

Η παρούσα δήλωση συμπληρώνεται για να καταστεί δυνατή η πληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης του ειδικού ανεργιακού επίδομα για τους εργοδοτουμένους της επιχείρησης.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιληφθούν πιο πάνω είναι τα στοιχεία ταυτοποίησης του τραπεζικού λογαριασμού όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Τραπεζικό Ίδρυμα και τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά στους εργοδοτουμένους της που δεν εργάστηκαν καθώς και στους εργοδοτουμένους της που εργάστηκαν μαζί με το υπόλοιπο του μισθού τους.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσής μου, γνωρίζω ότι είμαι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης μου υπόκειμαι σε χρηματική ποινή μέχρι €40.000 ή σε φυλάκιση μέχρι 2 χρόνια ή και στις δύο ποινές μαζί. Εξουσιοδοτώ το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ή του εξωτερικού και με Οργανισμούς/Φορείς/Επιχειρήσεις όσα από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή μου κριθεί ότι είναι απαραίτητα και σχετικά με το σκοπό της συλλογής τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ενημέρωση που γίνεται με βάση το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και δηλώνονται από εμένα την ιδία/τον ίδιο, θα τηρούνται σε αρχείο και θα τυγχάνουν αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 όπως ισχύει, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς εξέτασης της παρούσας αίτησής μου. Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι το αρμόδιο προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα αρχεία που τηρεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορούν να ανακοινώνονται ή να μεταδίδονται μεταξύ των εμπλεκόμενων κυβερνητικών υπηρεσιών. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επίσης, πληροφορούμαι ότι, μεταξύ άλλων, έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, όπως αυτά αναφέρονται τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 18 και 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για τα οποία μπορώ να απευθυνθώ στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων/Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

18/05/2022
  Συμφωνώ με τα πιο πάνω

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Καλύτερη απεικόνιση με 1024x768 μέγεθος οθόνης και
Internet Explorer 11+, Firefox 3+, Opera 8+, Safari, Google Chrome
System Version: 4.20.4 DB:286
System Uptime: 20/04/2022 16:21
Hostname: dcykawpr02.sisweb4