Σύστημα Πληρωμής Εισφορών
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ρυθμιση Ληξιπροθεσμων Κοινωνικων εισφορων

Αίτηση για Αποπληρωμή με Δόσεις Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

*:Υποχρεωτικά πεδία
Νομικό Πρόσωπο
Φυσικό Πρόσωπο

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ-Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση φυσικού προσώπου (αυτοτελώς εργαζομένου ή/και εργοδότη)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ-Συμπληρώνεται σε περίπτωση νομικού προσώπου (εργοδότη)

 

Παρακαλώ να καταχωρηθεί η ημερομηνία γέννησης εάν δεν καταχωρήθηκαν τα στοιχεία αναζήτησης πιο πάνω
(Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ένα εκ των Αρ. Δελτίου Ταυτότητας, Αρ. Εγγραφής Αλλοδαπού ή Αρ. Εγγραφής ΕΕ)
AME*
/ /
Σε περίπτωση που ο αιτητής έχει περισσότερους από ένα Αριθμούς Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.), δηλώνεται μόνο ένας αριθμός και στη ρύθμιση θα περιληφθούν όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του, ανεξάρτητα από επαρχία και οικονομική δραστηριότητα.
Όνομα Εταιρείας/Συνεταιρισμού/άλλου οργανισμού
Στην περίπτωση συνεταιρισμού ο οποίος απαρτίζεται μόνο από φυσικά πρόσωπα και οφείλει επιδικασμένες εισφορές, για αυτές θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση ως φυσικό πρόσωπο.
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ-Συμπληρώνεται από όλους τους αιτητές

Δηλώνω ότι επιθυμώ να ενταχθώ στη ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών με βάση τον περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμο και να αποπληρώσω:

(2-54 δόσεις)
07/12/2021
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΟΔΗΓΙΕΣ

 • Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά κατά την περίοδο από 27 Οκτωβρίου 2021 μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2022.
 • Σε περίπτωση που ο αιτητής επιλέξει να εξοφλήσει τις οφειλόμενες εισφορές εφάπαξ, απαλλάσσεται από την υποχρέωση του συνόλου του πρόσθετου τέλους που επιβλήθηκε αναφορικά με τις εισφορές αυτές.
 • Σε περίπτωση που οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εξοφλούνται σε λιγότερες των 54 μηνιαίων δόσεων, απαλλάσσεστε 1/54 του ποσού του πρόσθετου τέλους για κάθε μήνα που εξοφλείται ενωρίτερα των 54 δόσεων ( π.χ. αν εξοφλήσετε τις οφειλές σας σε 24 δόσεις απαλλάσσεστε 30/54 του συνολικού ποσού του πρόσθετου τέλους).
 • Tο ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης είναι:
  α) για οφειλή μέχρι €500, μηνιαία δόση €25
  β) για οφειλή από €501 μέχρι €1000, μηνιαία δόση €50
  γ) για οφειλή από €1001 και άνω, μηνιαία δόση €75
 • Για να ισχύει η ρύθμιση θα πρέπει να καταβάλλονται εκτός από τη μηνιαία δόση εμπρόθεσμα και όλες οι τρέχουσες εισφορές, δηλαδή για εργοδότες εισφορές από το μήνα Απρίλιο του 2021 και μετά και για αυτοτελώς εργαζόμενους από το πρώτο τρίμηνο του 2021 (Τ1/2021) και μετά.
 • Στην περίπτωση που η αίτηση σας εγκριθεί, θα πρέπει μέσα σε 15 μέρες από τη λήψη της γνωστοποίησης της απόφασης, να υποβάλετε δεόντως συμπληρωμένη τη δήλωση αποδοχής η οποία θα σας αποσταλεί με την επιστολή έγκρισης. Σημειώνεται ότι με την επιστολή έγκρισης σας αποστέλλεται κατάσταση των ποσών που οφείλετε και το ποσό της μηνιαίας δόσης.
 • Η πρώτη δόση μπορεί να καταβληθεί ταυτόχρονα με την παράδοση της δήλωσης αποδοχής της εγκριθείσας ρύθμισης ή το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση αποδοχής της εγκριθείσας ρύθμισης ενώ κάθε μία από τις υπόλοιπες δόσεις καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα στον οποίο αντιστοιχεί.
 • Σε περίπτωση που καταβάλλεται σε οποιοδήποτε μήνα της ρύθμισης ποσό μεγαλύτερο της καθορισμένης δόσης, αυτό θα ληφθεί υπόψη είτε για εξόφληση επόμενων δόσεων, είτε για εξόφληση ενωρίτερα της συνολικής οφειλής με συνέπεια ο αιτητής να επωφεληθεί μεγαλύτερης μείωσης του πρόσθετου τέλους.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης μίας δόσης , αυτή μπορεί είτε να εξοφληθεί με την επόμενη δόση, είτε το πόσο που της αναλογεί να κατανεμηθεί ισόποσα στις δόσεις που απομένουν.
 • Σε περίπτωση παράληψης έγκαιρης πληρωμής τρεχουσών εισφορών ή / και καθυστέρησης καταβολής δόσης πέραν των τριών μηνών, περιλαμβανομένου του μηνός μέσα στον οποίο αυτή όφειλε να καταβληθεί, η ρύθμιση ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για έγκριση της αίτησης που υποβάλλεται από εργοδότη, είναι να έχουν προσκομιστεί οι Καταστάσεις Αποδοχών και Εισφορών (Έντυπο 2-002) για τους μήνες εισφορών που εντάσσονται στη ρύθμιση. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση θα απορρίπτεται.