Πρόσβαση στο Σύστημα

Στη λειτουργία αυτή καλείστε να καταχωρήσετε τα στοιχεία πρόσβασης που σας έχουν δοθεί από τις Υπηρεσίες των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από αίτηση σας, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές λειτουργίες που σας προσφέρει το Σύστημα.

Συγκεκριμένα για πρόσβαση στο σύστημα, θα πρέπει να καταχωρήσετε:

 • Κώδικα Χρήστη και
 • Κώδικα Πρόσβασης

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το σύστημα για πληρωμή των εισφορών μέσω διαδικτύου, πατώντας Είσοδος , θα μεταφερθείτε αυτόματα στη λειτουργία Αλλαγή Κώδικα Πρόσβασης για να καταχωρήσετε νέο κώδικα πρόσβασης.

Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κώδικα πρόσβασης σας επιλέγοντας το σύνδεσμο Ξεχάσατε Κωδικό Πρόσβασης σας? θα σας σταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ο νέος κώδικας πρόσβασης και θα μεταφερθείτε στην ανάλογη λειτουργία για αλλαγή του κώδικα.

Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κώδικα χρήστη θα πρέπει για να εξυπηρετηθείτε να επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα τηλέφωνα: 22401662/22401693.Αλλαγή Κώδικα Πρόσβασης

Σε αυτή τη λειτουργία καλείστε να αλλάξετε τον αρχικό κώδικα πρόσβασης που σας έχει δοθεί από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στο πεδίο Κωδικός Πρόσβασης καταχωρείστε τον αρχικό κώδικα πρόσβασης που σας δόθηκε. Στα πεδία Νέος Κωδικός Πρόσβασης και Επιβεβαίωση Νέου Κωδικού Πρόσβασης καταχωρήστε ένα δικό σας κώδικα. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να αποτελείται από 6 μέχρι 10 χαρακτήρες.

Με την επιλογή Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης θα προχωρήσετε στο σύστημα πληρωμής εισφορών στη λειτουργία Επιλογή Εργοδότη / Αυτοτελώς Εργαζομένου για χρήστες με περισσότερες από μία εγγραφές ή Επιλογή Κατάστασης για χρήστες με μια εγγραφή.Επιλογή Εργοδότη / Αυτοτελώς Εργαζομένου

Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα στοιχεία σας, σαν χρήστης του συστήματος. Στο κυρίως μέρος, εμφανίζεται κατάλογος Εργοδοτών /Αυτοτελώς Εργαζομένων για τους οποίους έχετε εγκριθεί για να καταβάλλετε εισφορές μέσω του διαδικτυακού συστήματος.

Η παρουσία μηδενικού ποσού δίπλα από κάθε εγγραφή υποδηλεί ότι δεν υπάρχουν συμπληρωμένες καταστάσεις αποδοχών ενώ η παρουσία ποσού υποδηλεί ότι υπάρχει μία ή περισσότερες συμπληρωμένες καταστάσεις αποδοχών οι οποίες εκκρεμούν για πληρωμή. Αριστερά από τα στοιχεία του Εργοδότη/Αυτοτελώς Εργαζόμενου για τους οποίους υπάρχουν συμπληρωμένες καταστάσεις εμφανίζεται ένα κουτί επιλογής 1 Με την επιλογή αυτή, μπορείτε να προχωρήσετε σε εντολή για πληρωμή πατώντας Πληρωμή Επιλεγμένων . Είναι δυνατό να επιλέξετε περισσότερους του ενός Εργοδότη/Αυτοτελώς Εργαζόμενου για καταβολή εισφορών.

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο Καταστάσεις μεταφέρεστε στη λειτουργία Επιλογή Κατάστασης, για δημιουργία Κατάστασης Αποδοχών και Εισφορών.

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο Ανέβασμα Αρχείου μεταφέρεστε στη λειτουργία Φόρτωση Κατάστασης Αποδοχών και Εισφορών από Αρχείο Δεδομένων. Επιτρέπονται αρχεία τύπου TEXT ή XML. ( Βλέπετε σχετικές οδηγίες αρχεία τύπου TEXT, και σχετικά XSD για δημιουργία αρχείων τύπου XML ( SISWebFileUpload.xsd, SISWebFileUploadTypes.xsd, SISWebFileUploadCodes.xsd) )


Επιλογή Κατάστασης (Εργοδότης)

Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα στοιχεία του εργοδότη.

Εάν υπάρχουν ήδη καταχωρημένες καταστάσεις στο κυρίως μέρος εμφανίζεται κατάλογος. Το μηδενικό ποσό υποδηλεί ότι η κατάσταση δεν είναι συμπληρωμένη ενώ η παρουσία ποσού υποδηλεί ότι υπάρχει συμπληρωμένη κατάσταση. Επιλέγοντας το σύνδεσμο Προβολή στα δεξιά της κατάστασης, είτε είναι συμπληρωμένη είτε όχι, μεταφέρεστε στη λειτουργία Δημιουργία Κατάστασης Αποδοχών και Εισφορών. Στα αριστερά κάθε συμπληρωμένης κατάστασης που εκκρεμεί, υπάρχει ένα κουτί επιλογής 1 , το οποίο όταν επιλεχθεί μπορείτε να προχωρήσετε σε πληρωμή της κατάστασης πατώντας Πληρωμή Επιλεγμένων . Η επιλογή περισσοτέρων της μίας περιόδου για πληρωμή είναι εφικτή.

Υπάρχουν επίσης οι σύνδεσμοι ΔΙΑΓΡΑΦΗ και ΕΚΤΥΠΩΣΗ συμπληρωμένων/πληρωμένων καταστάσεων. Σε περίπτωση πληρωμένης κατάστασης δεν επιτρέπεται διαγραφή της.

Πατώντας Δημιουργία Κατάστασης μεταφέρεστε στη λειτουργία Δημιουργία Κατάστασης Αποδοχών και Εισφορών.


Πατώντας Ανέβασμα Αρχείου μεταφέρεστε στη λειτουργία Φόρτωση Κατάστασης Αποδοχών και Εισφορών για πληρωμή από Αρχείο Δεδομένων (Βλέπετε προηγούμενη σελίδα)


Δημιουργία Κατάστασης Αποδοχών και Εισφορών

Στην οθόνη αυτή επιλέγετε το Είδος Αποδοχών, Μήνας Εισφορών και Κατηγορία Εργοδοτουμένων και πατώντας Συνέχεια μεταφέρεστε στην πιο κάτω οθόνη. Στην περίπτωση 13ου και 14ου μισθού ενεργοποιείται και το πεδίο Περίοδος Αποδοχών.Δημιουργία Κατάστασης Αποδοχών και Εισφορών

Στο πάνω μέρος εμφανίζονται τα στοιχεία του Εργοδότη και τα στοιχεία που έχουν επιλεγεί από την προηγούμενη οθόνη:

 • Είδος Αποδοχών
 • Μήνας Εισφορών
 • Κατηγορία Εργοδοτουμένων
 • Περίοδος Αποδοχών

Το κυρίως μέρος χωρίζεται σε τρία μέρη. Επιλέγοντας μεταφέρεστε στο ανάλογο μέρος:

 1. Μέρος Α: Κατάσταση Αποδοχών
 2. Μέρος Β: Πληρωτέες Εισφορές
 3. Μέρος Γ: Νέοι Εργοδοτούμενοι

Συμβουλεύεστε όπως σε περίπτωση νέων εργοδοτουμένων επιλέξετε αρχικά το Μέρος Γ - Νέοι Εργοδοτουμένοι για δημιουργία (βλέπετε επεξήγηση πιο κάτω), προτού προχωρήσετε στην καταχώρηση στο Μέρος Α.

Μέρος Α: Κατάσταση Αποδοχών

Στο μέρος αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά ο κατάλογος των εργοδοτουμένων για τους οποίους ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει εισφορές στα διάφορα Ταμεία. Παρουσιάζονται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων και ο δείκτης πληρωμής (εβδομαδιαία ή μηνιαία πληρωμή).

Στο πεδίο Πραγματικές Αποδοχές πρέπει να καταχωρηθεί ο μισθός του εργοδοτούμενου για το συγκεκριμένο μήνα εισφορών ή την περίοδο αποδοχών.

Στο πεδίο Ημερομηνία Τερματισμού μπορεί να καταχωρηθεί η ημερομηνία τερματισμού της εργοδότησης αν ο τερματισμός εμπίπτει στο μήνα για τον οποίο γίνεται η πληρωμή. Εάν ο τερματισμός αναφέρεται σε προηγούμενο μήνα ή πρόκειται για τερματισμό νέου εργοδοτουμένου θα πρέπει να αποταθείτε στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε περίπτωση απουσίας του εργοδοτουμένου, υπάρχουν 5 πεδία που αναφέρονται στις εβδομάδες του μήνα με κατάλογο επιλογής δείκτη απουσίας σύμφωνα με τα πιο κάτω:

Α - Απών (χωρίς Απολαβές) Δ - Ανάπαυσης από Ταμείο Αδειών Μ - Μητρότητας

Το κάθε πεδίο αντιστοιχεί σε μια εβδομάδα. Αν κάποιος εργοδοτούμενος για συγκεκριμένη εβδομάδα απουσίαζε με άδεια για οποιονδήποτε από τους πιο πάνω λόγους πρέπει να εισαχθεί ο ανάλογος δείκτης απουσίας. Αν στο πεδίο πραγματικές αποδοχές εισαχθεί η μηδενική τιμή τότε είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν και τα 5 αυτά πεδία.

Κατά την καταχώρηση των αποδοχών στο Μέρος Α υπολογίζονται τα ποσά για τις Ασφαλιστέες Αποδοχές και Εισφορές καθώς και τα ολικά ποσά, και στο Μέρος Β υπολογίζονται οι πληρωτέες εισφορές για τα διάφορα ταμεία.

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης μπορείτε να αποθηκεύσετε την κατάσταση πατώντας Αποθήκευση και να μεταφερθείτε στην οθόνη Επιλογή Εργοδότη /Αυτοτελώς Εργαζόμενος από την οποία μπορείτε να προχωρήσετε σε πληρωμή σε μεταγενέστερο στάδιο πριν την λήξη προθεσμίας πληρωμής της περιόδου που δημιουργήσατε. Πατώντας Αποθήκευση και Πληρωμή θα μεταφερθείτε στην οθόνη Πληρωμή Εισφορών Μέσω Αυτόματης Χρέωσης για να δώσετε εντολή πληρωμής.

Σε αποθηκευμένη κατάσταση υπάρχουν και οι επιλογές Διαγραφή και Ακύρωση .Μέρος Γ΄: Νέοι Εργοδοτούμενοι

Στο μέρος αυτό μπορεί να καταχωρηθεί νέος εργοδοτούμενος, αν η ημερομηνία έναρξης της εργοδότησης εμπίπτει στο μήνα για τον οποίο γίνεται η καταχώρηση.

Στοιχεία προς συμπλήρωση για νέο εργοδοτούμενο:

Όνομα Υποχρεωτικό πεδίο.
Επώνυμο Υποχρεωτικό πεδίο.
/Θήλυ Κατάλογος για επιλογή του φύλου του νέου εργοδοτούμενου. Υποχρεωτικό πεδίο.
Α.Δ.Τ. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας. Μη υποχρεωτικό πεδίο.
Α.Κ.Α. Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υποχρεωτικό πεδίο.
Ημερομηνία Γέννησης Η ημερομηνία γέννησης του νέου εργοδοτούμενου. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας μέσω ημερολογίου. Υποχρεωτικό πεδίο.
Αριθμός Εγγραφής ΕΕ Αριθμός Εγγραφής Ευρωπαϊκής Χώρας. Μη υποχρεωτικό πεδίο.
Χώρα ΕΕ Υπάρχει κατάλογος για την επιλογή της χώρας. Μη υποχρεωτικό πεδίο.
Αριθμός Εγγραφής Αλλοδαπού Συμπληρώνεται στην περίπτωση αλλοδαπού. Μη υποχρεωτικό πεδίο.
Αριθμός Διαβατηρίου Συμπληρώνεται στην περίπτωση αλλοδαπού. Μη υποχρεωτικό πεδίο.
Δείκτης Πληρωμής Δείκτης Πληρωμής. Υπάρχει κατάλογος για επιλογή του τρόπου πληρωμής.
 • Εβδομαδιαία Πληρωμή
 • Μηνιαία Πληρωμή.
 • Υποχρεωτικό πεδίο.
  Ημερομηνία Έναρξης Απασχόλησης Ημερομηνία Έναρξης εργοδότησης του νέου εργοδοτούμενου. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας μέσω ημερολογίου. Υποχρεωτικό πεδίο.
  Επάγγελμα Καταχωρήστε κωδικό επαγγέλματος ή χρησιμοποιήστε το Κουμπί «Εμφάνιση όλων» για επιλογή επαγγέλματος από κατάλογο. Επίσης μπορείτε να καταχωρήσετε μέρος της περιγραφής του επαγγέλματος στο πεδίο Αναζήτηση για εντοπισμό. Υποχρεωτικό πεδίο.
  Ποσοστό Κ.Τ.Α. Υπάρχει κατάλογος για επιλογή του ποσοστού ή εξαίρεσης από το Κ.Τ.Α. Υποχρεωτικό πεδίο.

  Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτικό όπως ένα από τα πεδία Α.Δ.Τ., Αριθμός Εγγραφής ΕΕ και Χώρα ΕΕ, Αριθμός Εγγραφής Αλλοδαπού και Αριθμός Διαβατηρίου συμπληρωθεί.

  Για να αποθηκευτεί ο νέος εργοδοτούμενος πατήστε Αποθήκευση Νέου Εργοδοτουμένου . Σε περίπτωση που κάποιο υποχρεωτικό πεδίο παραμείνει κενό ή αν καταχωρήθηκε λανθασμένη τιμή, το σύστημα δεν θα προχωρήσει στην αποθήκευση και θα εμφανιστεί το ανάλογο μήνυμα.

  Με την αποθήκευση, ο νέος εργοδοτούμενος εμφανίζεται στο μέρος Α΄, στον κατάλογο των εργοδοτουμένων για καταχώρηση αποδοχών. Στα αριστερά του υπάρχει ένα κουτί επιλογής (Χ) μέσω του οποίου υπάρχει δυνατότητα διαγραφής του από την κατάσταση αποδοχών εφόσον δεν έγινε πληρωμή της κατάστασης αυτής. Σε περίπτωση διαγραφής εργοδοτουμένου το σύστημα εμφανίζει μήνυμα για επιβεβαίωση της διαγραφής.

  Σημειώνεται ότι, στην Κατάσταση Αποδοχών και Εισφορών Εργοδότη, οι εργοδοτούμενοι παρουσιάζονται με βάση την ημερομηνία εργοδότησης.  ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Αυτοτελώς Εργαζομένου)

  Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα στοιχεία του αυτοτελώς εργαζομένου.

  Στο κυρίως μέρος, εμφανίζεται κατάλογος των συμπληρωμένων καταστάσεων αν υπάρχουν με το οφειλόμενο ποσό. Στα αριστερά κάθε συμπληρωμένης κατάστασης που εκκρεμεί, υπάρχει ένα κουτί επιλογής 1, το οποίο όταν επιλεχθεί μπορείτε να προχωρήσετε σε πληρωμή της κατάστασης πατώντας Πληρωμή Επιλεγμένων . Η επιλογή περισσοτέρων της μίας περιόδου για πληρωμή είναι εφικτή. Στα δεξιά κάθε κατάστασης υπάρχει ο σύνδεσμος Προβολή . Επιλέγοντας το σύνδεσμο αυτό θα μεταφερθείτε σε οθόνη στην οποία παρουσιάζονται πληροφορίες με τα στοιχεία αποδοχών και εισφορών της κατάστασης καθώς επίσης και επιλογές που μπορείτε να εφαρμόσετε σ' αυτή.

  Υπάρχουν επίσης οι επιλογές ΔΙΑΓΡΑΦΗ και ΕΚΤΥΠΩΣΗ συμπληρωμένων / πληρωμένων καταστάσεων. Σε περίπτωση πληρωμένης κατάστασης δεν επιτρέπεται διαγραφή της.

  Πατώντας Δημιουργία Κατάστασης μεταφέρεστε στη λειτουργία Δημιουργία Κατάστασης Αυτοτελώς Εργαζομένου.  Δημιουργία Κατάστασης Αυτοτελώς Εργαζομένου

  Για να προχωρήσετε επιλέξτε τρίμηνο στο πεδίο Περίοδος.

  Στον κατάλογο επιλογής τριμήνου υπάρχουν όλα τα τρίμηνα για τα οποία μπορείτε να προχωρήσετε σε δημιουργία κατάστασης. Αν για ένα τρίμηνο έχει ήδη δημιουργηθεί κατάσταση τότε το τρίμηνο αυτό δεν θα εμφανίζεται στον κατάλογο.

  Αφού επιλέξετε οποιοδήποτε τρίμηνο, εμφανίζεται το ποσό Αποδοχών και Εισφορών και στη συνέχεια μπορείτε να αποθηκεύσετε την κατάσταση πατώντας Αποθήκευση και θα μεταφερθείτε στην οθόνη Επιλογή Κατάστασης από την οποία μπορείτε να προχωρήσετε σε πληρωμή σε μεταγενέστερο στάδιο πριν την λήξη προθεσμίας πληρωμής της περιόδου που δημιουργήσατε ή πατώντας Αποθήκευση και Πληρωμή να μεταφερθείτε στην οθόνη Πληρωμή Εισφορών Μέσω Αυτόματης Χρέωσης για να δώσετε εντολή πληρωμής.

  Επίσης εμφανίζεται, η επιλογή Ακύρωση με την οποία μπορείτε να ακυρώσετε την κατάσταση πριν αποθηκευτεί.  Πληρωμή Εισφορών Μέσω Αυτόματης Χρέωσης

  Στη λειτουργία αυτή φαίνονται τα στοιχεία της τραπεζικής εντολής, μέσω της οποίας θα γίνει η πληρωμή. Στο κάτω μέρος εμφανίζεται ο κατάλογος των Εργοδοτών/Αυτοτελώς Εργαζομένων με τα οφειλόμενα ποσά για κάθε κατάσταση που έχετε επιλέξει για πληρωμή. Πατώντας Προχωρήστε στην Πληρωμή ολοκληρώνετε την διαδικασία της πληρωμής και εμφανίζεται στην οθόνη η Βεβαίωση Εντολής για Πληρωμή την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε.  Βεβαίωση Εντολής για πληρωμή.

  Το αποτέλεσμα της πληρωμής θα σταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (email).


  Κλείσιμο