Σύστημα Πληρωμής Εισφορών - Αίτηση/Οδηγός
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Αίτηση/Οδηγός

Αίτηση για Πληρωμή Εισφορών μέσω του Διαδικτύου
Εντολή 'Αμεσης Χρέωσης (Direct Debit Mandate)

Γενικές Πληροφορίες για την Πληρωμή Εισφορών μέσω Διαδικτύου

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην προσπάθεια τους για βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν στον πολίτη, δίνουν τη δυνατότητα σε εργοδότες και αυτοτελώς εργαζομένους να πληρώνουν τις εισφορές τους μέσω διαδικτύου για όσα Ταμεία έχουν την ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για την πληρωμή εισφορών μέσω διαδικτύου θα χρησιμοποιείται η μέθοδος της Αυτόματης Χρέωσης (Sepa Direct Debit).

Ποιοί έχουν Δικαίωμα Πληρωμής Εισφορών μέσω Διαδικτύου

Δικαίωμα πληρωμής εισφορών μέσω διαδικτύου έχουν:

  1. οι εργοδότες,
  2. οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, και
  3. άτομα (λογιστικά / ελεγκτικά γραφεία) για πληρωμή εισφορών εργοδοτών / αυτοτελώς εργαζομένων.

Στις περιπτώσεις που ζητείται η πληρωμή εισφορών εκ μέρους ατόμων (λογιστικών / ελεγκτικών γραφείων), απαραίτητη είναι η προσκόμιση γραπτών εξουσιοδοτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εργοδότες / αυτοτελώς εργαζομένους.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Πληρωμής Εισφορών μέσω Διαδικτύου

Για να γίνεται η πληρωμή των εισφορών μέσω διαδικτύου πρέπει να υποβληθούν τα έντυπα «Αίτηση για πληρωμή εισφορών μέσω διαδικτύου» (ΥΚΑ 021) και το έντυπο «Εντολή Άμεσης Χρέωσης» (ΥΚΑ 023) τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από οποιοδήποτε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή την ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπογραμμίζεται ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλίσετε ηλεκτρονική διεύθυνση προτού υποβάλετε τα πιο πάνω έντυπα.

Τα έντυπα παραδίδονται στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Με την έγκριση της αίτησης σας θα σας αποστέλλεται ο Κώδικας Χρήστη στην ταχυδρομική σας διεύθυνση και ο Κώδικας Πρόσβασης στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση για εισαγωγή στο διαδικτυακό σύστημα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με την εισαγωγή στο Διαδικτυακό σύστημα θα σας προσφέρεται η δυνατότητα αλλαγής του Κώδικα Πρόσβασης.

Περίοδοι εισφορών για τις οποίες μπορούν να πληρωθούν εισφορές μέσω διαδικτύου

Πληρωμή εισφορών μέσω διαδικτύου γίνεται μόνο για περιόδους εισφορών για τις οποίες δεν έχει λήξει η προθεσμία πληρωμής των εισφορών με βάση τους Κανονισμούς που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, τον περί Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών Νόμο, τον περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμο, τον περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμο και τον περί Κοινωνικής Συνοχής Νόμο.

Προτού προχωρήσετε στη διαδικασία πληρωμής εισφορών, είναι χρήσιμο να μελετήσετε προσεκτικά τις Πληροφορίες Πληρωμής και τις οδηγίες χρήσης που υπάρχουν στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.