Σύστημα Πληρωμής Εισφορών - Πληροφορίες Πληρωμής
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Πληροφορίες Πληρωμής

Με την εισαγωγή σας στο διαδικτυακό σύστημα πληρωμής εισφορών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρουσιάζεται ο κατάλογος των εργοδοτών/αυτοτελώς εργαζομένων για τους οποίους σας έχει δοθεί έγκριση για πληρωμή των εισφορών τους.

Στην περίπτωση πληρωμής εισφορών για αυτοτελώς εργαζόμενο άτομο,

 1. Τα ποσά προτείνονται από το Σύστημα με βάση τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
 2. Πληροφορίες σχετικές με αιτήσεις για πληρωμή εισφορών με βάση το πραγματικό εισόδημα ή για δήλωση μη απασχόλησης ή για τερματισμό απασχόλησης που υποβάλλονται κατά την ημέρα εισαγωγής στο σύστημα πληρωμής εισφορών μέσω διαδικτύου, δεν λαμβάνονται υπόψη.
 3. Δεν επιτρέπεται η πληρωμή εισφορών για τρίμηνο για το οποίο έχει λήξει η προθεσμία καταβολής εισφορών.
 4. Δεν είναι εφικτή η πληρωμή εισφορών Αυτοτελώς Εργαζομένων που επιθυμούν να πληρώσουν εισφορές πάνω σε αποδοχές που υπερβαίνουν το ποσό τεκμαρτού/πραγματικού εισοδήματος τους.

Στην περίπτωση εργοδοτών προσφέρονται δύο επιλογές διαδικασίας πληρωμής μέσω διαδικτύου

Α. Διαδικασία «Δημιουργία Κατάστασης» Β. Διαδικασία «Φόρτωση Αρχείου»

Και στις δυο διαδικασίες δεν επιτρέπονται τα ακόλουθα:

 1. Η πληρωμή εισφορών για περιόδους για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία καταβολής εισφορών.
 2. Η αλλαγή στα ποσά ασφαλιστέων αποδοχών και ετήσιων αδειών που προτείνονται από το σύστημα (αφορά μόνο Κανονικές Αποδοχές).
 3. Ο τερματισμός απασχόλησης εργοδοτουμένου όταν οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εργοδότησης εμπίπτουν στον ίδιο μήνα.
 4. Ο τερματισμός εργοδότησης ή και η πρόσληψη νέου εργοδοτουμένου σε κατάσταση «Μη Κανονικών Αποδοχών» (δηλ. 13ος και 14ος μισθός, Αναδρομικά, Υπερωρίες, Προμήθειες).
 5. Ο τερματισμός εργοδότησης ή και η πρόσληψη νέου εργοδοτουμένου σε κατάσταση αποδοχών και εισφορών για την κατηγορία «Προαιρετικά Ασφαλισμένοι Εξωτερικού».

Στην διαδικασία Α «Δημιουργία Κατάστασης» δεν επιτρέπεται ενώ με την διαδικασία Β «Φόρτωση Αρχείου» επιτρέπεται,

 1. Η πληρωμή εισφορών πάνω σε αποδοχές που καταβλήθηκαν αναδρομικά .
 2. Η πληρωμή εισφορών για 13ον και 14ον μισθό όταν οι πραγματικές αποδοχές διαφέρουν από τις ασφαλιστέες αποδοχές
 3. Η πληρωμή εισφορών όταν το Είδος Αποδοχών είναι Αναδρομικά, Υπερωρίες, Προμήθειες.
 4. Δημιουργία νέας Κατηγορίας Εργοδοτουμένων.

Για τις περιπτώσεις που δεν διεκπεραιώνονται μέσω των πιο πάνω διαδικασιών να αποτείνεστε στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό σας κατά την ημέρα που αναμένεται η χρέωση από την Τράπεζα/Σ.Π.Ι. για είσπραξη των εισφορών μέσω διαδικτύου, θα θεωρείται ότι δεν έχουν εξοφληθεί οι οφειλές σας με πιθανότητα να πληρώσετε και πρόσθετο τέλος εάν οι εισφορές σας πληρωθούν εκπρόθεσμα.

Ο χρόνος διακανονισμού της εντολής για πληρωμή των εισφορών πραγματοποιείται σε δύο εργάσιμες μέρες. Δηλαδή, η χρέωση του λογαριασμού θα γίνεται την 2η εργάσιμη μέρα από την Ημερομηνία Εκτέλεσης της εντολής για πληρωμή των εισφορών.